Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van FTIS. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FTIS en een opdrachtgever waarop FTIS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met FTIS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. FTIS en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door FTIS gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 FTIS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan FTIS wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en FTIS zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht FTIS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 FTIS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FTIS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FTIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FTIS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FTIS zijn verstrekt, heeft FTIS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 FTIS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FTIS is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FTIS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FTIS zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal FTIS de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FTIS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5. In afwijking van lid 3 zal FTIS geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan FTIS kunnen worden toegerekend.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen FTIS en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever FTIS derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

7. Honorarium

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van FTIS, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8. Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FTIS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
8.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

9. Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt FTIS zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
10.2 Alle door FTIS verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van FTIS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
10.3 FTIS behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
10.4 Alle door FTIS ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door FTIS voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan FTIS.
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal FTIS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal FTIS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 FTIS en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
12.2 De aansprakelijkheid van FTIS zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
12.3 FTIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden (gevolg)schade met betrekking tot het niet beschikbaar zijn van de website of email.

13. Vrijwaringen

13.1 FTIS is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van opdrachtgever of derden geleden welke in verband staat met de opdracht, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendom, auteursrecht of merkenrecht. De opdrachtgever vrijwaart FTIS voor aanspraken van derden ter zake.
13.2 FTIS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten of afbeeldingen op de website. Indien FTIS hierop zou worden aangesproken door derden, vrijwaart de opdrachtgever haar terzake.

14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FTIS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FTIS niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
14.2 FTIS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FTIS haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van FTIS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FTIS niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15. Geschillenbeslechting

15.1 De rechter in de woonplaats van FTIS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft FTIS het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

16. Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen FTIS en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.Algemene Voorwaarden
Een overeenkomst dient altijd in goed overleg tot stand te zijn gekomen. De algemene voorwaarden zijn een goede leidraad hiervoor. FTIS houdt van duidelijkheid en zekerheid voor u als klant. Daarom kunt u alvast onze algemene voorwaarden bekijken. Als u met FTIS zaken doet, weet u al vooraf waar u aan toe bent.